Konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna”
15 października 2014


15 października 2014 r. w Poznaniu, podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA odbyła się konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna” zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Cyfryzacji i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcia organizacyjnego udzielił również Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska. Natomiast patronat medialny nad tym wydarzeniem objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Pierwsza część konferencji poświęcona była cyfryzacji, druga – prosumenckości.

– Polska wieś musi być konkurencyjna wobec miasta, a nasi rolnicy konkurencyjni w stosunku do rolników z innych krajów, żeby podnosił się poziom życia na wsi, a wieś jednocześnie pozostawała sobą i budowała swoją tożsamość. Wieś musi w dzisiejszych czasach stać się innowacyjna – rozpoczął spotkanie senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. – Potrzeba wielu różnych działań kierowanych na obszary wiejskie, ale my jako Stowarzyszenie, zwracamy uwagę na dwa: cyfryzację oraz prosumenckość i energię rozproszoną. W Polsce 77% mieszkańców korzysta z Internetu bezprzewodowego, prawie połowa z nich dokonuje zakupów przez Internet, rozwija się bankowość internetowa. Jednak procent korzystających z Internetu mieszkańców wsi jest zdecydowanie mniejszy niż w miastach.

Prezes Niewiarowski podkreślił, że należy uruchomić kroki, które ograniczą wykluczenie cyfrowe mieszkańców wsi. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podejmuje więc działania zmierzające do zwiększenia cyfryzacji obszarów wiejskich. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest uruchomienie wspólnie z LGD „Gościnna Wielkopolska” portalu www.naszawioska.pl. Mówił o tym jej prezes, senator Marian Poślednik.

– Kładziemy nacisk na komunikację cyfrową, ponieważ uważamy, że jest ona na obszarach wiejskich słabiej rozwinięta niż w miastach – podkreślił M. Poślednik. – Stworzyliśmy strategię rozwoju cyfryzacji w południowej Wielkopolsce w układzie partnerskim, nawiązaliśmy współpracę z KSS i uruchomiliśmy portal, który bezpłatnie udostępniamy jako uniwersalne narzędzie dla liderów wiejskich. Ma ono zaktywizować lokalną społeczność w całym kraju do wspólnego działania.

Na 40 tys. sołectw w Polsce, zaledwie 1 tys. dysponuje stroną internetową. To pokazuje skalę problemu. Wśród zagadnień promowanych na portalu NaszaWioska.pl znajdzie się cyfryzacja polskiej wsi, promocja odnawialnych źródeł energii, fundusz sołecki, odnowa wsi, podnoszenie kwalifikacji przez liderów wiejskich. Platforma NaszaWioska.pl ma być także forum wymiany informacji, dobrych praktyk i wspólnego działania. Koordynator projektu Naszawioska.pl, Patryk Węgierkiewicz, zaprezentował na konferencji nowy portal.

O skali wyzwań związanych z poszerzaniem umiejętności cyfrowych mieszkańców wsi, mówił również Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Natomiast o tym, jak zmieni się podejście LEADER w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 poinformował Marek Czaplicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pokrótce scharakteryzował Umowę Partnerstwa – dokument określający kierunki działania w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach PROW 2014-2020, jest LEADER, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). LEADER to jedno z ważniejszych działań wdrażanych przez samorządy województwa. Wielkopolska może pochwalić się bardzo dobrą współpracą samorządu z 31 działającymi na jej obszarze Lokalnymi Grupami Działania.

– W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 LEADER się zmienia – podkreślił Marek Czaplicki. W nowym programowaniu LGD musi działać na obszarze co najmniej 2 gmin i objąć swym zasięgiem od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców. Co ważne, beneficjentami tzw. mikroprojektów będą mogły być również grupy nieformalne, na przykład Koła Gospodyń Wiejskich. W Wielkopolsce maksymalna kwota wsparcia dla jednego LGD wyniesie do 400 tys. zł, który tę kwotę dystrybuuje do mniejszych beneficjentów na zasadzie mikroprojektów o wartości do 50 tys. zł. W praktyce mali beneficjenci nie mają bezpośredniego kontaktu z samorządem województwa, wszystkie kwestie omawiają z lokalną grupą działania, do niej składają wniosek i z nią się rozliczają, są również przez LGD kontrolowani. Ostatecznie to lokalna grupa działania odpowiada za poprawną realizację tych projektów.

W drugiej części konferencji Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawił tematykę prosumenckości oraz działalność EFRWP związaną z promocją zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Natomiast dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ryszard Ochwat, omówił linię Prosument dofinansowującą zakup mikroinstalacji OZE.

– Potencjalne zalety mikroinstalacji OZE to poprawa jakości energii oraz bezpieczeństwa energetycznego w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w gospodarstwach domowych. To także źródło dodatkowego dochodu dla mieszkańców wsi – powiedział Marek Zagórski. Przygotowany przez Fundusz raport na temat OZE stwierdza, że w Polsce sieci niskiego i średniego napięcia na obszarach wiejskich są w niezadowalającym stanie technicznym, a wskaźniki przerw w dostawach prądu najwyższe w Europie. Poziom napięcia u odbiorców wiejskich często spada do wartości 180 V przy unijnym standardzie wynoszącym 230 V. Brak jest umów jakości dostawy prądu gwarantujących niezawodność dostaw dla rolniczych obiektów wrażliwych takich jak wylęgarnie czy kurniki. Dystrybutorzy energii elektrycznej nie są zainteresowani inwestycjami modernizacyjnymi na wsi z powodu większych kosztów obsługi odbiorców wiejskich. Stąd też wynika rosnące zainteresowanie mikroinstalacjami OZE takimi, jak panele fotowoltaiczne, mikroturbiny wiatrowe, mikrobiogazownie, instalacje kogeneracji.

EFRWP wdraża od czerwca b.r. pilotażowy projekt wsparcia budowy ośmiu prostych w montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarach wiejskich. Moc projektowanych instalacji waha się w granicach 3 – 10 kW, planowana roczna produkcja od 2700 kWh do 9200 kWh. Przeciętne roczne zużycie prądu w czteroosobowym domu jednorodzinnym wynosi 3500 kWh. Głównym celem projektu, zlokalizowanego w różnych województwach w kraju, jest zidentyfikowanie problemów związanych z instalacją fotowoltaiczną, ewentualnym wsparciem zewnętrznym oraz określenie perspektyw rozwoju mikroinstalacji OZE w systemie inteligentnych sieci i magazynów energii.

Drugi projekt EFRWP dotyczy kształcenia bardzo potrzebnych obecnie specjalistów budowy domów energooszczędnych, realizowany jest w porozumieniu z technikami budowlanymi w Radomiu, Czarnkowie, Strzałkowie, Legnicy, Wolinie, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie i Gdańsku – Prosument to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE na lata 2014-2020 – poinformował Ryszard Ochwat z NFOŚiGW. Jej budżet wynosi 800 mln zł, w tym 240 mln zł to dotacje, a 560 mln zł niskooprocentowane pożyczki lub kredyty; transza pilotażowa na lata 2014-15 wynosi 300 mln zł. Z linii Prosument mogą być sfinansowane takie przedsięwzięcia, jak kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła (do 300 kWt), systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogeneracja (do 40 kWe), instalacje hybrydowe. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania Prosument znajdują się na www.nfosigw.gov.pl

Po zakończeniu konferencji Patryk Węgierkiewicz przeprowadził warsztaty związane z uruchomieniem portalu www.naszawioska.pl, w których wzięli udział sołtysi zainteresowani posiadaniem przez sołectwo własnej strony internetowej.